• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Logical Thinking to Success for Supervisor/Manager

Started by Ailie662, June 23, 2024, 12:54:11 PM

Previous topic - Next topic

Ailie662

Logical Thinking to Success for Supervisor/Manager(การคิดเชิงตรรกะเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน/ผู้จัดการ)หลักการและเหตุผล การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรโดยเฉพาะหัวหน้างาน และ ผู้จัดการจัด ขอบเขตความรับผิดชอบของงานจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ การคิด และการลงมือทำ หัวหน้างาน และ ผู้จัดการจัด จำนวนมากมักจะมีจุดอ่อนในเรื่องของการคิด ด้วยสาเหตุที่ตนเองไม่ได้ถูกฝึกฝนตั้งแต่อยู่ในระบบการศึกษา และ ระบบการทำงาน...ผลที่ตามมาก็คือ หัวหน้างาน และ ผู้จัดการจัด เหล่านั้น ขาดหลักและวิธีการคิดที่ถูกต้องจนทำให้ผลลัพธ์ของงาน หรือ สิ่งต่างๆ ที่ทำนั้น ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หลักสูตรการคิดเชิงตรรกะนี้ จึงถูกออกแบบเพื่อให้หัวหน้างาน และ ผู้จัดการจัด ได้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำความคิดนั้นมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้กระบวนการความคิดในองค์รวมที่จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดเชิงตรรกะ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ เกมส์  เพื่อพัฒนาความคิดของตนเองและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาการทำงานให้ประสบความสำเร็จวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทของหัวหน้ากับความสำคัญของการคิดเชิงตรรกะ2. เพื่อให้เข้าอบรมสามารถนำการคิดเชิงตรรกะไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จหัวข้อการบรรยายและ WorkshopModule 1 การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้ !!!  1. บทบาทของหัวหน้ากับความสำคัญของการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
 • ความหมายและความสำคัญ
2. ประโยชน์ของการคิดเชิงตรรกะที่หัวหน้าหลายคนไม่รู้ !!!3. ตัวอย่าง การคิดเชิงตรรกะ4. กระบวนการความคิดในองค์รวมที่ส่งผลต่อการคิดเชิงตรรกะที่หัวหน้าจำเป็นต้องมี !!!
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความคิดเป็นระบบ
 • ความคิดวิเคราะห์
 • ความคิดอื่น ๆ
5. การพัฒนากระบวนการความคิดเพื่อต่อยอดสู่การคิดเชิงตรรกะเพื่อเป็นหัวหน้างานที่องค์กรต้องการ6. กิจกรรม Workshop : พัฒนากระบวนการความคิด.....สู่การคิดเชิงตรรกะModule 2 การพัฒนาการคิดเชิงตรรกะ..สู่ความสำเร็จในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน7. การประยุกต์ใช้การคิดเชิงตรรกะเพื่อพิชิตความสำเร็จในการทำงาน
 • การวางแผนการทำงาน
 • การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน
 • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • อื่น ๆ
8. เครื่องมือพัฒนาการคิดเชิงตรรกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การใช้แผนภาพ
 • อื่น ๆ
9. กิจกรรม Workshop : การคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ10. แนวทางการฝึกฝนการคิดเชิงตรรกะด้วยตัวเอง11. การปลูกฝั่งจิตสำนึกและสร้างนิสัยให้ตัวเองมีความคิดเชิงตรรกะ12. การฝึกให้ลูกน้องมีความคิดเชิงตรรกะเพื่อบริหารจัดการงานให้ประสบความสำเร็จ13. สรุป คำถาม และ คำตอบ ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Panitsupa

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3152 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp

Panitsupa

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3152 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp